Joyee

PTFE görnüşi

 • PTFE bökdençsiz guşak

  PTFE bökdençsiz guşak

  Düşnüksiz kemer, kemeri basmak we birleşdirmek, adatça birleşdiriji maşyn diýlip atlandyrylýan gabat gelýän enjamlarda giňden ulanylýar.

 • PTFE örtülen çörek bişirilýän panjara seriýasy

  PTFE örtülen çörek bişirilýän panjara seriýasy

  Bu aýna süýümli mata bilen örtülen, özboluşly senet gurşawy üçin amatly ftor rezin süzülen kompozit material bilen örtülendir, soňra birleşdirilen material müşderiniň isleglerine görä gaýtadan işlenen ululykdyr.Bu taýak däl naharlar, PFOA-dan erkin, zäherli däl, zyýanly himiki maddalar ýok.

 • PTFE örtülen süýümli aýna eşigi

  PTFE örtülen süýümli aýna eşigi

  Süýümli aýna matadan örtükli rezin örtük, ftor rezin bilen örtülen aýna matadan emele gelýär, süýümli aýna matalaryň mehaniki güýji we reziniň ajaýyp aýratynlyklary bar.PTFE hakykatdanam köp ulanylýan dünýä täsinligi bilen suratlandyrylyp bilner.Başga hiç bir plastmassa materialy onuň häsiýetleriniň utgaşmagyna gabat gelip bilmez.Performanceokary öndürijilikli önümler, adatça, PTFE bilen örtülen dokalan aýna süýümlerinden durýar.

 • PTFE örtülen super süýümli aýna mata

  PTFE örtülen super süýümli aýna mata

  PTFE örtülen aramid süýümli mata täze ýokary tehnologiýaly sintetiki süýümdir, ýokary güýji, ýokary moduly, ýokary temperatura garşylygy, kislota garşylygy, aşgar garşylygy, ýeňil agramy we beýleki artykmaçlyklary bar.Örtülen ftor rezininden soň, ftor rezininiň ajaýyp aýratynlyklaryna eýe bolar, şeýle hem güýjüni güýçlendirer.

 • Goňur ptfe teflon örtülen süýümli aýna lenta

  Goňur ptfe teflon örtülen süýümli aýna lenta

  FT seriý lentalary esasy material PTFE örtülen süýümli aýna matalar

  Bir tarapyny ýelmeşdirmek üçin ýörite ýerüsti bejergini geçirdik.Lenta PTFE örtüginiň iň ýokary göterimi bilen emdirilen süýümli aýna. Bu zäherli, yssyz, iýmit gaýtadan işlemekde we gaplamakda ulanmak üçin tagamsyz.Bu häsiýetler bu lentany ýylylyk möhürlemek üçin ajaýyp edýär.Bu lentany ýyladyş elementinde ulanmak eredilen plastmassanyň ýapylmagynyň öňüni alýar. Bu lenta ölçegli durnuklylyk, PTFE-den aşa agyr palto bolsa çalt çykarylýan ýer berýär.Silikon ýelimi gowy himiki garşylyga eýe, arassa aýyrýar we aşa temperatura üçin amatly.Gaplamakda, ýylylygy galyplamakda, laminirlemekde, möhürlemekde we elektrik pudaklarynda giňden ulanylýar. Biziň ýokary hilli PTFE örtükli lentalarymyz, adatça, PTFE film lentalaryndan has tekiz.PTFE örtülen lentanyň PTFE üstü aňsat çykýar we ýokary temperatura çydamly.

 • Goňur ptfe teflon film lentasy

  Goňur ptfe teflon film lentasy

  FS seriýalarynyň lentalary esasy material PTFE atylan filmdir.

  Bir tarapyny ýelmeşdirmek üçin ýörite ýerüsti bejergini geçirdik.Heselmeýän ýelim, PTFE lentasynyň ajaýyp aýratynlyklaryna eýedir.Ajaýyp elektrik häsiýetleri, ýylylyga ýokary garşylyk, howa çalşygy, himiki maddalar we suwdan goranmak, arassaçylyk we ş.m.

 • PTFE örtülen süýümli aýna açyk tor

  PTFE örtülen süýümli aýna açyk tor

  PTFE örtülen süýümli aýna açyk tor guşaklary ýokary temperaturada dur.Himiki taýdan inert, bu kemerler ajaýyp güýç we ölçegli durnuklylygy hem hödürleýär.Dokalmadyk dokma, dokma çaphana, ýüpek çap we boýag maşynlary üçin guradyjy maşyn.Egin-eşik matasy, ýokary ýygylykly we UV guradyjy, gyzgyn howa guradyjy, dürli nahar bişirýän, çalt doňdurylan maşyn, ýylylyk tunelleri we guradyjy enjamlar üçin gysýan maşyn.Ini 3 metre çenli giňlikde.

 • PTFE film we fep filmi

  PTFE film we fep filmi

  PTFE atylan film: Bu film iň ýokary hilli gyz PTFE rezinlerinden öndürildi.Ol aşa gyzgynlygy dolandyryp bilýär we erginleriň köpüsine garşy durýar.

 • Goňur ptfe teflon bir taraply örtülen süýümli aýna mata

  Goňur ptfe teflon bir taraply örtülen süýümli aýna mata

  PTFE bir taraply örtük, bir tarapynda çal PTFE örtükli PTFE emdirilen goňur süýümli aýna matadan gurlupdyr.Bir taraply PTFE mata esasan ýylylyk izolýasiýasynyň önümçiliginde ulanylýar.Malylylyk izolýasiýa penjekleri, esasan, sanjym galyplaýjy maşynlar, ekstruder galyplary we ölüler üçin gyzdyryjylarda ulanylýar.Energiýany tygşytlaýan izolýasiýa ýeňleri.Temperatureokary temperatura garşylygy we taýak däl häsiýetleri bilen ýasaldy.Şol bir wagtyň özünde izolýasiýa häsiýetleri we ýangyna garşylygy bar.