Joyee

Önümler

PTFE film we fep filmi

PTFE atylan film: Bu film iň ýokary hilli gyz PTFE rezinlerinden öndürildi.Ol aşa gyzgynlygy dolandyryp bilýär we erginleriň köpüsine garşy durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

PTFE atylan film: Bu film iň ýokary hilli gyz PTFE rezinlerinden öndürildi.Ol aşa gyzgynlygy dolandyryp bilýär we erginleriň köpüsine garşy durýar.Şeýle hem ajaýyp elektrik izolýatory.PTFE obýektleriň üstünden aňsatlyk bilen süýşmegine mümkinçilik berýän tebigy süýşýän ýüzüne eýe. PTFE filmi dürli polimerler we polimer garyndylary bilen düzülen aýratyn gatlaklardan ybarat özboluşly köp gatlakly gurluşyk bilen işlenip düzüldi.Olar öz-özünden boş we çukursyz, ýokary dielektrik öndürijiligini we laýyklygyny hödürleýär. Basyş, sintezlemek, öwrüm we ini galyňlygy dürlüligi arkaly, ACF gysýan galyp, elektrik izolýasiýasy, OA maşyn süýşürmek maksatlary üçin ulanylyp bilner.Bu PTFE filmi ajaýyp elektrik aýratynlyklaryny hödürleýär we goşmaça mehaniki we himiki zerurlyklaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülendir.Düzülen dokumasy bolan filmiň ýelimini aňsatlyk bilen kabul etmek üçin gysylan bir tarapy bar;beýleki tarapy tekiz.Singleeke natriý naftalin filmi we reňkli film gaýtadan işlemek bilen hem bar.

Film 0,003-den 0,5 mm aralygynda hödürlenýär.galyňlygy we ini 1500mm.Üznüksiz ulanmagyň temperaturasy 500 gradusa çenli üýtgeýär. Işlenip we ýasalyp bilner.Möhür, gazet, baldak klapan, slaýd bilen işlenen bölek, ylmy uçar, armatura we bug goşundylarynda ulanmak üçin amatly.Omörite ululyklar hem üpjün edildi.Bir stockada elýeterli zatlaryň köpüsi.

Teflon filmi PTFE reňkli film, PTFE işjeňleşdirilen film we F46 filmine bölünýär.

Politetrafluoroetilen reňkli film, belli bir mukdarda reňkleýji serişdesi bolan togtadylan polietrafluoroetilen rezinden emele gelýär, boş ýere siňýär we gyzyl, ýaşyl, gök, sary, gyrmyzy, goňur, gara, mämişi, ak we beýleki on üç reňkde bolýar. politetrafluoroetilen ugrukdyryjy ýa-da reňksiz reňkli film.Polietetrafluoroetilen reňkli film, belli bir mukdarda reňk goşsa-da, sim, kabel, elektrik bölekleriniň izolýasiýasy we klassifikasiýa kesgitlemesi üçin amatly elektrik izolýasiýasyna eýedir.Polietetrafluoroetilen reňkli film, belli bir mukdarda reňk goşsa-da, sim, kabel, elektrik bölekleriniň izolýasiýasy we klassifikasiýa kesgitlemesi üçin amatly elektrik izolýasiýasyna eýedir.

Teflon işjeňleşdirilen film teflon filminden, doldurylan film we reňkli filmden, soňra bolsa filmiň ýerüsti işjeňleşmeginden ýasalýar.Önümler öndürijiligi has-da gowulandyrmak üçin işjeňleşdirme bejergisinden soň pigmentler, aýna süýümi, uglerod süýümi, grafit, bürünç tozy we beýleki doldurgyçlar goşýar we rezin, metal bilen birleşdirilip, ýörite lentadan ýasalyp, talaplara laýyk gelýär. dizaýny.Lighteňil senagatda, harbyda, howa giňişliginde, nebit ýataklarynda we beýleki ýataklarda giňden ulanylýar.

F46 filmi iň möhüm naprýa resistanceeniýe garşylygy we bölüniş naprýa .eniýesiniň artykmaçlyklaryna eýedir.Kondensator dielektrik, sim izolýasiýasy, elektrik gurallaryny izolýasiýa etmek, möhürlemek üçin ulanylýar.Kalitr tarapyndan ugrukdyryjy filmiň gyzgyn rolikli ugry arkaly öwrülen polietetrafluoroetilen (PTFE) filmi, ýokary kristallylygy, molekulýar ugry berk tertipleşdirilen, kiçijik boşluk, şonuň üçin PTFE filminiň has gowulaşmagy, esasanam naprýatageeniýe güýji has aýdyň bolmagy üçin.

Emläk Bölüm Netije
Galyňlyk mm 0.03-0.50
Iň giňligi mm 1500
Işdäniň dykyzlygy g / sm3 2.10-2.30
Dartyş güýji (min) MPa ≥15.0
Ahyrky uzalma (min) % 150%
Dialektiki güýç KV / mm 10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň