Joyee

Önümler

Goňur ptfe teflon film lentasy

FS seriýalarynyň lentalary esasy material PTFE atylan filmdir.

Bir tarapyny ýelmeşdirmek üçin ýörite ýerüsti bejergini geçirdik.Heselmeýän ýelim, PTFE lentasynyň ajaýyp aýratynlyklaryna eýedir.Ajaýyp elektrik häsiýetleri, ýylylyga ýokary garşylyk, howa çalşygy, himiki maddalar we suwdan goranmak, arassaçylyk we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

PTFE lentasy, adatça, giňligi galyňlygy we uzynlygy üçin öňünden kesilen amatly plastmassa çemçelerinde satylýar.Bu programmany çalt we aňsatlaşdyrýar.PTFE lentasy ýyladyş, sanitar-tehniki enjamlar we birleşdirme programmalarynda ulanylýar.

Satuw prosesinde köplenç PTFE lentasynyň saklanyş möhletini soraýan müşderiler bar we kompaniýanyň tehniki bölüminiň köne synagyna we müşderileriň pikirine görä, PTFE lentasy hakykatdanam Teflonyň ýaramlylyk möhletinden soň ýaramlylyk meselesidir. lentanyň ýapyşygy we güýji, ýaramlylyk möhletindäki Teflon lentasy ýaly gowy däl.

Teflon lentasynyň saklanyş möhletini aýtmak üçin ilki bilen PTFE lentasynyň düzümini dargatmaly: PTFE filmi silikon bilen örtülendir we silikonyň düzümi ýokary temperaturaly silikon bilen häsiýetlendirilýär.Ilki bilen ýelimlilik meselesine täsir eden PTFE lentasynyň ýaramlylyk möhleti: wagtyň geçmegi bilen PTFE lentasyndaky ýokary temperaturaly silikonyň ýapyşygy wagtyň geçmegi bilen peseler, garrylyk synagynyň netijelerine görä, has ýokary öndürijilere maslahat berýäris ýelimlilik talaplary satyn alnandan soň 1 ýylyň dowamynda ulanylmaly, 3-5 aýyň içinde ýelimlilik kepillendirilip bilner, soň bolsa ýelimlilik ýuwaş-ýuwaşdan peseler we bir ýyldan gowrak wagtdan soň ýelimlilik ep-esli azalýar.Şonuň üçin müşderilere bir gezekde gaty köp PTFE lentasyny satyn almazlyk we adatça ýarym ýyldan köp ulanmazlyk maslahat berilýär.

Netijede, PTFE lentasy sarp edilip bilner we daşky gurşawyň täsirinden gaça durmak we önümleriň öndürilmegine täsir etmek üçin ulanylandan soň çalşylmalydyr, esasanam ýaramlylyk möhletinden geçen önümleriň ulanylyşyny aýtmazlyk.

Goýmalar

Iýmit, sumka, himiki önümler we ş.m. gaplamak üçin ýylylyk möhürleýjiniň basyş rulonlaryny ýapmak;plastmassa plýonkalary ýylylyk bilen möhürlemek üçin;Boýag we plastmassa gaýtadan işlemek üçin ululykdaky rulonlaryň üstü örtügi;Çekimli ýa-da ýelimleýji materiallar üçin rulonyň örtügi;Çekimsiz we ýönekeý we tekiz ýüz talap etmek;Izolýasiýa spacer, sim birikmelerini izolýasiýa etmek, beýleki izolýasiýa örtükleri.
● Pes we ýokary temperatura garşylyk.
Stick taýak däl.
● Himiki garşylyk.
To Toks däl.
● Çeýe we gaty däl.
High highokary basyşlara çydam edýär.
● ensokary dartyş güýji.
● Pes sürtülme ýaglamak.

Kod Galyňlyk Iň giňligi Heselim güýji Temperatura
FS03 0.06mm 90mm ≥13N / 4mm -70-260 ℃
FS05 0.08mm 200mm

 

 

FS07 0.11mm 200mm

 

 

FS09 0.13mm 200mm

 

 

FS13 0.175mm 320mm

 

 

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň