Joyee

habarlar

“Joyee” kompaniýasynyň sergi maglumatlary we wakalary

2022-nji ýylda Hytaý (ingingdao) tikin enjamlary sergisi meýilnama boýunça geler we müňlerçe gurluşyk materiallary pudagy ägirtleri we meşhur markalar bu ýere ýygnanar.JOYEE, 9 inedördül metr beýik meýdany bolan E zolagynda B57 zalynyň birinji ornuny eýeleýär we bir gezek metbugat söhbetdeşlikleriniň we sergä gatnaşyjylaryň islegine öwrüldi.Gurluşyk stili, önümleriň nepisligini we kaşaňlygyny görkezmek we kärhananyň we markanyň umumy abraýyny ýokarlandyrmak üçin kosmos gurşawynyň emosional we rasional zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýönekeý, ýöne ýönekeý däl.

Milli ykdysadyýetiň ösmegi we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen, akylly sarp ediş elektronikasy, Internet, Aerokosmos, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak we zatlaryň interneti ýaly ösýän pudaklar çalt ösýär, şonuň üçin köp sanly täze funksional membrana materiallaryny ulanmak zerurlygy.Köp dürli örtük materiallaryny esasy film bilen organiki taýdan birleşdirip, amaly film aýratyn optiki, elektrik, howa garşylygy, gaýtadan işlemek we beýleki häsiýetlere ýetip biler Şol bir wagtyň özünde gaplama materiallarynda gorag, ýelimleýji, geçiriji, gorag we beýleki funksiýalar ulanylýar. , elektron we elektrik enjamlary, täze energiýa, lukmançylyk saglygy, howa we beýleki ugurlar.

28-nji iýundan 30-njy iýuna çenli üç günlük sergi, ähli Panpan kärdeşleriniň ýadawsyz tagallalary bilen, Panpan maşgalasyna 100-e golaý müşderiniň gatnaşandygyny gördi we garaşylýandan has köp üstünlik gazandy.8-nji Hytaý (ingingdao) tikin enjamlary sergisiniň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlaýarys!

JOYEE-iň uly hasyly bilen gutlaýarys!

Bu sergi, ýylyň birinji ýarymynda kompaniýa tarapyndan çykarylan täze önümleriň toplumy bolup, diňe bir bar bolan önüm zynjyryny baýlaşdyrman, eýsem önümleriň hemmetaraplaýyn bäsdeşlik ukybyny ep-esli ýokarlandyrýar.Önümler täze, ussatlygy özboluşly we ussatlygy ajaýyp, saýtda täze we köne müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi we öwüldi.

Bu sergide kompaniýanyň ähli işgärleri sergini taýýarlamak üçin ideýalara we tekliplere işjeň goşant goşdular we ähli bölümler JOYEE işgärleriniň gowy toparlaýyn iş ruhuny görkezip, işjeň hyzmatdaşlyk etdiler we goşant goşdular.Kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň paýhasly ýolbaşçylygynda we JOYEE toparynyň tutanýerli tagallalarynda ýene-de täze belentliklere çykmagy umyt edýäris!Ajaýyp bolmaga dowam ediň!

1222
11

Iş wagty: Noýabr-10-2022